python 计算脚本执行时间

 
更多

脚本开始处

  start_time = datetime.now()

脚本结束处

  end_time = datetime.now()
  m, s = divmod((end_time - start_time).total_seconds(), 60)
  h, m = divmod(m, 60)
  end_str='\nAll done.总花费时间 %02d:%02d:%02d.' % (h, m, s)
  print(end_str)
打赏

本文固定链接: https://www.cxy163.net/archives/2063 | 绝缘体

该日志由 绝缘体.. 于 2022年07月19日 发表在 首页 分类下,
原创文章转载请注明: python 计算脚本执行时间 | 绝缘体

报歉!评论已关闭.