linux 定时自动释放内存

 
更多

freemem.sh

#!/bin/bash
used=`free -m | awk 'NR==2' | awk '{print $3}'`
free=`free -m | awk 'NR==2' | awk '{print $4}'`

echo "===========================" >> /var/log/mem.log
date >> /var/log/mem.log
echo "Memory usage | [Use:${used}MB][Free:${free}MB]" >> /var/log/mem.log

if [ $free -le 300 ] ; then
  sync && echo 1 > /proc/sys/vm/drop_caches
  sync && echo 2 > /proc/sys/vm/drop_caches
  sync && echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches
  echo "OK" >> /var/log/mem.log
else
  echo "Nothing to do" >> /var/log/mem.log
fi

版本二:

#!/bin/bash
free=`free -m | awk 'NR==2' | awk '{print $4}'`
if [ $free -le 300 ] ; then
	used=`free -m | awk 'NR==2' | awk '{print $3}'`
  sync && echo 1 > /proc/sys/vm/drop_caches
  sync && echo 2 > /proc/sys/vm/drop_caches
  sync && echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches
  echo "===========================" >> /var/log/mem.log
  echo $(date +%Y-%m-%d" "%H:%M:%S) >> /var/log/mem.log
  echo "Memory usage | [Use:${used}MB] [Free:${free}MB]" >> /var/log/mem.log
  echo "Release [$[`free -m | awk 'NR==2' | awk '{print $4}'` - free]MB]" >> /var/log/mem.log
fi

在crontab 添加定时执行(每小时执行一次)

 * */1 * * * sh /usr/local/freemem.sh

打赏

本文固定链接: https://www.cxy163.net/archives/1472 | 绝缘体

该日志由 绝缘体.. 于 2017年01月14日 发表在 首页 分类下,
原创文章转载请注明: linux 定时自动释放内存 | 绝缘体

报歉!评论已关闭.