ngix 配置支持aspx的静态网页

 
更多

# vi /www/wdlinux/nginx/conf/mime.types

找到

  text/html               html htm shtml;

修改为

  text/html               html htm shtml aspx;

打赏

本文固定链接: https://www.cxy163.net/archives/978 | 绝缘体

该日志由 绝缘体.. 于 2015年07月29日 发表在 首页 分类下,
原创文章转载请注明: ngix 配置支持aspx的静态网页 | 绝缘体

报歉!评论已关闭.