ffmpeg 视频处理 抖音去水印(上下黑边)

 
更多
抖音去水印
ffmpeg -i F:\a6369bf529c134e432589441114457b4.mp4 -i F:\logo.png -filter_complex "[0:v][1:v] overlay=00:00" -pix_fmt yuv420p -c:a copy -y F:\a6369bf529c134e432589441114457b4_out.mp4

指定时间截屏
ffmpeg -i F:\a6369bf529c134e432589441114457b4.mp4 -f  image2  -ss 03 -vframes 1 -y F:\a6369bf529c134e432589441114457b4.png
打赏

本文固定链接: https://www.cxy163.net/archives/1736 | 绝缘体

该日志由 绝缘体.. 于 2019年06月28日 发表在 首页 分类下,
原创文章转载请注明: ffmpeg 视频处理 抖音去水印(上下黑边) | 绝缘体

报歉!评论已关闭.